Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden | Versie 1.4 | 01/02/2020

Artikel 1. Definities

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn alle algemene verkoopsvoorwaarden en voorwaarden tot levering van de diensten. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.2 Stefanie Deprez, handelend onder de handels- en merknaam Business Tiger (“VA Deprez”  en “Startersacademie” zijn de commerciële namen van het bedrijf), de eenmanszaak gevestigd te Rumbeeksesteenweg 30 bus 21, 8800 Roeselare en met BTW nummer: BE0550.536.465 wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Dienstverlener of Verkoper.

1.3 De voorliggende Algemene Voorwaarden, samen met eventuele offerte van de Dienstverlener en enige bijkomende voorwaarden die nadien schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen zijn aangaande de opdracht, vormen de Overeenkomst die de Dienstverlener/Verkoper en de Klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de Partijen genoemd.

1.4 De diensten die de Dienstverlener/Verkoper in kader van de Overeenkomst uitvoeren, hierna de Opdracht genoemd.

1.5 De Klant is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij de Dienstverlener/Verkoper bestelt.

1.6 De Opdrachtgever is de Klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt voor doeleinden die voortvloeien uit handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.

1.7 De Consument is de Klant, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (Incl. alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, leveringen van diensten en/of goederen door of namens de Dienstverlener/Verkoper alsook alle daarmee verband houdende handelingen) van de Dienstverlener/Verkoper.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen als dat uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide Partijen dan ook een schriftelijke bevestiging daarvan.

2.3 De Overeenkomst bevat voor de Dienstverlener steeds een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

2.4 Wij leveren online bestellingen van diensten en/of goederen enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

2.5 Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 jaar bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we je bestelling weigeren.

2.6 Deze Algemene Voorwaarden sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit die de Dienstverlener/Verkoper niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.

2.7 De Algemene Voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de Dienstverlener/Verkoper: https://stefaniedeprez.be, zodat de Klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

2.8 Als je online een bestelling plaatst, bezorgen we je samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze Algemene Voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

2.9 De Dienstverlener/Verkoper behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op de website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten en/of diensten die nadien worden geplaatst.

2.10 Indien er zich tussen de Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar ‘de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

2.11 Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van 1 of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar ‘de geest’ van deze bepalingen.

2.12 Als naast deze Algemene Voorwaarden ook nog bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zouden zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als Klant altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De aanbiedingen en offertes zijn bovendien niet deelbaar en kunnen bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsaanbieding en -offerte verplicht de Dienstverlener niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Opdracht tegen een deel van de vermelde prijs.

3.2 Alle offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na de offertedatum tenzij dit anders vermeld wordt. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod automatisch.

3.3 Afwijkingen van Artikel 3.1 en 3.2 zijn alleen van toepassing als dat uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide Partijen een schriftelijk bevestiging daarvan.

Artikel 4. Prijzen en diverse kosten

4.1 Alle prijzen van de producten, diensten, aanbiedingen, offertes en facturen van de Dienstverlener/Verkoper zijn uitgedrukt in Euro.

4.2 De prijzen van de producten, diensten, aanbiedingen, offertes en facturen van de Dienstverlener/Verkoper zijn ten aanzien van de Consumenten inclusief BTW en ten aanzien van de Opdrachtgevers exclusief BTW.

4.3 Iedere verhoging van de BTW of iedere nieuwe heffing van overheidswege die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of uitvoering, zal automatisch ten laste van de Klant zijn.

4.4 De prijzen van de producten, diensten, aanbiedingen, offertes en facturen van de Dienstverlener/Verkoper zijn exclusief kosten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen reis- en verblijf-, druk-, kopieer-, verzend- en administratiekosten, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Indien de Klant een online besteld, worden deze kosten altijd aan u gemeld voordat je je aankoop definitief plaatst.

4.5 Indien de Dienstverlener voor specifieke werkzaamheden naar een locatie moet reizen, dan dient de Dienstverlener de Klant daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Dienstverlener is in dat geval gerechtigd haar reiskosten aan de Klant door te rekenen tegen een tarief van € 0,3573 per kilometer (excl. BTW). Dit tarief is een forfaitaire kilometervergoeding die jaarlijks kan aangepast worden per 1 juli van dat jaar. Bovenstaand tarief kan dus afwijken na deze datum afwijken.

4.6 Indien de Dienstverlener het voor het uitvoeren van de Opdracht nodig acht verblijfkosten te maken, komen deze geheel ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten blijven echter beperkt tot de werkelijke kosten die gestaafd kunnen worden aan de hand van betalingsbewijzen.

4.7 Ten aanzien van de dienstverlening kunnen de Partijen bij de totstandkoming van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien dit niet het geval is, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van de Dienstverlener, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen.

4.8 De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op dat moment gehanteerde prijspeil. De Dienstverlener is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks éénmalig aan te passen. De Dienstverlener zal de Opdrachtgever daarover schriftelijk één maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefverhoging informeren.

4.9 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, is hij gerechtigd om de Overeenkomst, in afwijking van Artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden op te zeggen, tegen de datum dat de gewijzigde tarieven van kracht zijn.

Artikel 5. Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een offerte ongewijzigd en onvoorwaardelijk voor akkoord ondertekend retour aan de Dienstverlener zendt of een digitale bevestiging geeft van bestelling per e-mail of via een andere digitale weg.

5.2 De Dienstverlener aanvaardt de Opdracht en de daarmee volledige verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. De Dienstverlener zal dit doen naar eigen inzicht en vermogen om de doelstelling van de Opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden in te zetten. De Dienstverlener verklaart bovendien voldoende professionele kwalificatie te hebben voor de uitvoering van de Opdracht en verbindt zich ertoe om deze in stand te houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

5.3 De Opdrachtgever kan wel instructies geven omtrent het boogde doel van de Opdracht echter niet de wijze waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

5.4 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in onderling overleg, na schriftelijk akkoord en na betaling van een afgesproken voorschot of het volledige bedrag. Het is bovendien de verantwoordelijkheid van de Klant dat de Dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

5.5 De Opdrachtgever is verplicht om de Dienstverlener op digitale wijze alle relevante gegevens en informatie over diens bedrijf en activiteiten en alle andere relevante informatie te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen Opdracht. De Opdrachtgever staat jegens de Dienstverlener in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden.

5.6 De Dienstverlener bepaalt de wijze waarop volgens haar de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij zal desgevraagd de Klant inlichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

5.7 De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.8 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Dienstverlener de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase mondeling en/of schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.9 De Dienstverlener kan geen beperking worden opgelegd qua tijdschema en organisatie van zijn activiteiten, maar erkent en aanvaardt dat de optimale uitvoering van de diensten zijn voldoende beschikbaarheid impliceert. De Dienstverlener deelt werkzaamheden aldus zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht.

5.10 De uitvoeringstermijnen die in de Algemene Voorwaarden worden vermeld zijn geen vervaltermijnen, tenzij uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk is overeengekomen. Deze termijnen zijn dus slechts indicatief en verbinden de Dienstverlener niet. De Dienstverlener kan dus niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is. Een vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, interesten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van d klant, behoudens andersluidende uitdrukkelijke aanvaarding door de Dienstverlener.

5.11 De Dienstverlener kan vrij kiezen waar hij de Opdracht zal uitvoeren, maar voert de werkzaamheden in beginsel uit vanuit de eigen locatie van de Dienstverlener, en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur, software en voorzieningen, tenzij de Partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De Dienstverlener zal op de uitbatingszetel van de Opdrachtgever aanwezig zijn telkens wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht.

5.12 Indien het voor het gewenste resultaat van de Opdracht nodig is, vindt overleg en afstemming plaats tussen de Klant en de Dienstverlener en/of eventuele derden in geval van samenwerking met anderen.

5.13 Voor het overige zal de Dienstverlener bij het uitvoeren van de Overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de wensen van de Klant, mits redelijk en bevorderlijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.14 De Partijen erkennen dat de uitvoering van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende relatie geen arbeidsovereenkomst kan creëren tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener. De Dienstverlener zal de Opdrachtgever vrijwaren voor elke aanspraak die derden op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak maken als gevolg van een eventuele herkwalificatie van de samenwerking tussen de Opdrachtgever enerzijds en de Dienstverlener anderzijds. Mocht de Opdrachtgever op enige moment onverhoopt worden geconfronteerd met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of dergelijke in verband met onderhavige Overeenkomst, dan vrijwaart de Dienstverlener de Opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van de Opdrachtgever zelf.

5.15 De Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Dienstverlener ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers werkzaamheden verricht, voor zover dit geen afbreuk doet aan kwaliteit, kostprijs en tijdigheid van de dienstverlening verstrekt aan de Opdrachtgever.

Artikel 6. Wijzigingen van Overeenkomst

6.1 Indien de Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de Opdracht, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van deze wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Dienstverlener zijn bevestigd.

6.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, dan zullen de Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. De Dienstverlener zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen.

6.3 Indien de Partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de Dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

6.4 Door een wijziging van de Overeenkomst kan ook de oorspronkelijke opgegeven termijn van de uitvoering worden gewijzigd. De Dienstverlener stelt de Opdrachtgever hiervan binnen de 7 kalenderdag van op de hoogte.

Artikel 7. Informatieverstrekking door opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant en noodzakelijk is om de Opdracht correct uit te voeren tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar voor de Dienstverlener.

7.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

7.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan Artikel 7.1 en 7.2.

7.4 Stelt de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de Dienstverlener verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Duur van overeenkomst
8.1 De Overeenkomst tussen de Dienstverlener/Verkoper en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of de Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde duur heeft deze een looptijd van maximaal 2 jaar.

8.3 Indien in een Overeenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Klant de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de Overeenkomst worden voortgezet als een Overeenkomst voor onbepaalde duur.

Artikel 9. Opzeggen en ontbinden van overeenkomst

9.1 De Klant en de Dienstverlener/Verkoper hebben het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging dient schriftelijk (via e-mail) te gebeuren. Dit kan per post of per e-mail op de contactgegevens die u vindt onder Artikel 21.

9.2 De Partijen kunnen in afwijking van Artikel 9.1, bij aanvang van de Overeenkomst een proefperiode overeenkomen van minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden met een verkorte opzegtermijn van 1 maand, waarna de opzegtermijn van Artikel 9.1 terug van kracht is tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

9.3 De Klant kan de Overeenkomst met de Dienstverlener/Verkoper met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding noch inachtname van een opzeggingstermijn ontbinden:

  • In geval van een ernstige fout of herhaaldelijke lichte fouten begaan door de Dienstverlener tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst;
  • In geval van schending, zelfs eenmalig, van Artikel 19.1;
  • In geval van fraude, verduistering, slechtmaking van de Klant of enige ander misdrijf;
  • Indien de Dienstverlener/Verkoper in gebreke blijft bij de uitvoering van de Overeenkomst binnen 7 kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling door de Klant;
  • In geval van stopzetting van de Dienstverlener/Verkoper zijn activiteiten wegens faillissement of in vereffening wordt gesteld.

9.4 De Dienstverlener/Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt. De Dienstverlener/Verkoper wordt geacht dat de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

9.5 Indien de Dienstverlener de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, dan zullen de werkzaamheden die reeds uitgevoerd werden, vermeerdert met dossierkosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 10. Online aanbod en online bestellingen
10.1 De Dienstverlener/Verkoper beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als het overduidelijk gaat om een vergissing, is de levering geen verplichting.

10.2 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermeld de Dienstverlener/Verkoper dit uitdrukkelijk bij het aanbod zelf.

10.3 De bestelling is compleet en de Overeenkomst tussen de Partijen is pas definitief van zodra de volgende voorwaarden voldaan zijn. De bestelling bevestigd per e-mail en de Dienstverlener/Verkoper kreeg goedkeuring voor je betalingstransactie met krediet- en/of debetkaart van de uitgever van de kaart.

10.4 De Dienstverlener/Verkoper aanvaard Bancontact, Kredietkaart, Apple Pay, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, ING Home’Pay, iDeal, Bankoverschrijving.

10.5 Indien de betaling per overschrijving gebeurt, is de bestelling pas definitief bij het ontvangen van het bedrag op de rekening van de Dienstverlener/Verkoper.

10.6 Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling, kan de Dienstverlener/Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de uitvoering en/of niet-uitvoering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

10.7 Om een bestelling te plaatsen voor een product en/of dienst, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: afhalen in een postpunt, opsturen naar het opgegeven adres. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze Algemene Voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift: “Bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen is je bestelling definitief.

10.8 De Dienstverlener/Verkoper behoudt zich het recht om de bestelling van de Klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de Klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn.

10.9 In geval van annulering van de bestelling door de Klant, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de Dienstverlener/Verkoper werd aanvaard, zal door de Dienstverlener/Verkoper ten titel van schadevergoeding en interesten een som gelijk aan 30% van de bestelling verworven zijn en aan de Klant worden gefactureerd.

Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1 Als je online goederen en/of diensten aankoopt, heb je gedurende 14 kalenderdagen vanaf de levering of het sluiten van de Overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden en/of de diensten niet wenst af te nemen. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen of stopzetten (de kosten hiervoor betaal je wel zelf). Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

11.2 Binnen de 14 kalenderdag nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je het aangegeven dat je wil afzien van de Overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald maar we behouden ons het recht voor terugbetaling te doen middels een ander betaalmiddel.

11.3 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.

11.4 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je kan je retourpakket retourneren via de post of via een koerier naar keuze.

11.5 Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

11.6 Indien de Klant een product opent of gebruikt voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen, wordt geacht, wat dit product betreft, afstand te doen van zijn herroepingsrecht. Indien de Klant uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen en die erkent dat deze uitvoeringen leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht niet meer kunnen uitoefenen.

11.7 De Klant zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door Artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, in het bijzonder in het geval waarin het goederen betreft die werden vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk gepersonaliseerd werden.

11.8 Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je hieronder vermelde formulier invullen en retour sturen. Dit kan per post of per e-mail op de contactgegevens die u vindt onder Artikel 21.

Artikel 12. Comformiteit en garantie m.b.t. online bestellingen
12.1 De Dienstverlener/Verkoper garandeert dat de producten die wij leveren conform zijn aan de bestelling die je plaatst en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze producten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

12.2 De Dienstverlener/Verkoper hanteert bovendien wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantie van 2 jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken en defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering van dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zodat dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

12.3 Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering van het goed wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij De Dienstverlener/Verkoper het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten kunnen bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 13. Levering en uitvoering van online bestellingen

13.1 Alle goederen en/of diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres en/of online ter beschikking gesteld.

13.2 Wanneer de goederen in stock zijn, wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen de 7 werkdagen. Indien de goederen niet in stock zijn, wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen de 14 werkdagen. De Dienstverlener/Verkoper informeert u over de geschatte leveringstermijn in uw bestellingsbevestiging. Online ter beschikking gestelde diensten zijn na bevestiging van betaling meteen beschikbaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

13.3 Indien de Dienstverlener/Verkoper niet tijdig kan leveren, word je daarvan verwittigd door het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als de Dienstverlener/Verkoper dat niet doet, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betaalt de Dienstverlener/Verkoper je uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na ontbinding terug.

13.4 De verzendingen gebeuren steeds op het risico van de Dienstverlener/Verkoper. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren zouden gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 kalenderdagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden dan ben jij wel verantwoordelijk voor het transport. Daarom raden we je ook aan om een verzekering te nemen op je verzending.

13.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de goederen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de goederen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 werkdagen melden en de goederen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen of is het formulier afwezig in het geleverde pakket, dan kan je contact opnemen met de Dienstverlener/Verkoper op het e-mailadres: support@startersacademie.be.

13.6 De Dienstverlener/Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die Dienstverlener/Verkoper heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de goederen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Klant werden ontvangen.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 Facturen moeten voldaan worden voor de start van de levering van de dienst en/of goederen (op een op de factuur aangegeven bankrekeningnummer of via de betaalmodules die gekoppeld zijn aan de elektronische factuur), tenzij de Partijen andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt of dat de factuur een andere betaaltermijn vermeld. De Dienstverlener is gerechtigd om periodiek te factureren.

14.2 Indien op enig moment de Klant niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is de Dienstverlener gerechtigd haar prestaties op te schorten tot ze de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen. Bovendien vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze Algemene Voorwaarden.

14.3 De Dienstverlener/Verkoper behoudt zich het recht om de online bestelling van de Klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder wanneer er geen geldige betaling op de naam van de Klant wordt geregistreerd.

14.4 Indien de Klant in gebreke is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.

14.5 Indien de Klant niet overgaat tot betaling binnen 14 werkdagen na ontvangst van een eerste aanmaning hiertoe, is de Klant aan de Dienstverlener/Verkoper een administratiekost verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €35. Indien de Klant niet overgaat tot betaling van een tweede aanmaning hiertoe, is de Klant een nalatigheidsinteresten van 15% per jaar, met een minimum van €55, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bij niet-betaling van een tweede aanmaning binnen de 14 werkdagen word de klant aangetekend in gebreke gesteld en komen alle kosten ten laste van de Klant.

14.6 De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst met de Klant zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Klant uitstel van betaling aanvraagt of failliet gaat of de Klant een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

14.7 Onderhavige Overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één van de Partijen. De Partijen hebben daarnaast het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Aan de Partijen komt eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.

14.8 De Dienstverlener zal na afloop van de maand de Opdrachtgever voorzien van een specificatie van de gewerkte uren/verrichtte werkzaamheden. Indien Dienstverlener gedurende de betreffende maand meer of minder uren in een maand dan het overeengekomen aantal uren werkzaamheden heeft verricht, informeert de Dienstverlener de Opdrachtgever hierover. Na overleg met de Opdrachtgever, zal de Dienstverlener, deze meer of minder gewerkte uren verrekenen met het overeengekomen aantal uren in de volgende maand.

14.9 Indien er sprake is van meer dan 10 gewerkte meeruren dan zal de Dienstverlener in dat geval de gewerkte meeruren factureren tegen het standaarduurtarief van de Dienstverlener (excl. BTW en andere heffingen). Betaling van de aanvullende werkzaamheden dient, tenzij anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.10 De Klant kan, mits in overleg en met overeenstemming van de Dienstverlener/Verkoper, te allen tijde aanvullende werkzaamheden, ten opzichte van de overeengekomen werkzaamheden in het kader van deze Opdracht, door de Dienstverlener/Verkoper laten verrichten. De Dienstverlener/Verkoper zal deze werkzaamheden verrichten tegen het gebruikelijke uurtarief van de Dienstverlener/Verkoper of zal de Overeenkomst aanpassen met wederzijdse toestemming. Voor meer informatie over wijzigingen verwijs ik naar Artikel 6.

14.11 Artikel 14.8 is niet van toepassing indien de minder gewerkte uren het gevolg zijn van het door de Klant niet verstrekken van voldoende werkzaamheden om aan de overeengekomen aantal uren te kunnen voldoen.

14.12 Artikel 14.8 en 14.9 zijn niet van toepassing indien de Dienstverlener extra uren presteert in context van een opleiding. De gewerkte uren in context van een opleiding worden voor 50% verrekend in het maandtotaal en dit wordt verduidelijkt aan de hand van de specificatie van de gewerkte uren/verrichtte werkzaamheden die de Dienstverlener maandelijks opstelt.

14.13 Artikel 14.8 t.e.m. 14.12 zijn enkel van toepassing indien de Overeenkomst tussen de Dienstverlener/Verkoper en de Klant “Exclusieve High Level Ondersteuning” omvat.

14.14 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 15. Overmacht, organisatorische wijzigingen en nakomen overeenkomst
15.1 De Dienstverlener is binnen de gestelde grenzen van de Overeenkomst vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.

15.2 Het staat de Dienstverlener vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en eigen risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ook ondergeschikten. De Dienstverlener zal de Opdrachtgever daarover op voorhand informeren. De Dienstverlener blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

15.3 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Dienstverlener en sterfgeval of (ernstige) ziekte of geval van familie of dierbare ontslaan haar van het nakomen van het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig dan wel geheel, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.

15.4 In geval van overmacht zal de Dienstverlener de Klant daarvan op de hoogte stellen. De Klant heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht de Overeenkomst of bestelling schriftelijk met onmiddellijke ingang te annuleren, echter onder de verplichting om van de Dienstverlener te vergoeden voor het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

15.5 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van onze website, en niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

15.6 De Dienstverlener behoudt zich het recht om afspraken voor cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, lezingen, seminaries en andere sessies naar een latere datum te verplaatsen of af te zeggen.

15.7 De Klant kan tot 3 kalenderdagen voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging of verplaatsing minder dan 3 kalenderdagen voor aanvang van de afspraak, is de Dienstverlener gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen alsof het heeft plaatsgevonden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Alle werkzaamheden die de Dienstverlener uitvoert, gericht aan derden, worden onder verantwoordelijkheid en uit naam van de Klant verricht. Indien als gevolg van deze werkzaamheden een Overeenkomst wordt gesloten, wordt deze Overeenkomst gesloten tussen deze derde en De Klant. De Dienstverlener is geen partij bij deze Overeenkomst en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze Overeenkomst.

16.2 Indien de uitvoering van een Opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door de Dienstverlener leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Dienstverlener wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het een bedrag gelijk aan het door de Dienstverlener aan de Klant totaal in rekening gebrachte (en door de Klant zijn voldane) bedragen in de zes maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening zijn gebracht.

16.3 De Dienstverlener is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

16.4 De in dit Artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Klanten. Alsdan betaalt de Dienstverlener aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaande Artikelen geldende schadevergoeding. Buiten de in voorgaande Artikelen genoemde gevallen rust op de Dienstverlener geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

16.5 De Klant vrijwaart de Dienstverlener ter zake van alle aanspraken van derden die uit of verband houden met de voor de Klant (nog te) verrichte(n) werkzaamheden en het gebruik van door de Klant verstrekte gegevens en informatie, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Dienstverlener. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die de Dienstverlener in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

16.6 De Dienstverlener zal zijn aansprakelijkheid verzekeren bij een erkende (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar voor een minimale dekking van 125 EUR en daarvan het bewijs, inclusief het bewijs van premiebetaling voorleggen aan de Klant bij het aangaan van deze Overeenkomst en telkens wanneer de Klant dit verzoekt.

Artikel 17. Stukken opdrachtgever
17.1 Alle documenten, stukken voorbereid ten behoeve van en voor de Klant in het kader van de uitvoering van de diensten, worden eigendom van deze laatste (inclusief de eigenlijke werkpapieren van de Dienstverlener die opgesteld zijn in het kader van de uitoefening van de Opdracht). Op eerste verzoek en in ieder geval op het einde van de Overeenkomst worden deze stukken overhandigd aan de Klant.

17.2 De Dienstverlener draagt automatisch en van rechtswege alle wettelijke overdraagbare auteurs- of andere intellectuele rechten op alle werken, prestaties, scheppingen, onderzoeken, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, ontwikkeld en gedaan in uitvoering van de diensten over aan de Klant, zonder dat deze hiervoor enige vergoeding verschuldigd is anders dan deze verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom en auteursrecht
18.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door de Dienstverlener tot stand gebrachte (online) teksten, schema’s, werkwijzen, adviezen, oefeningen, testen, boeken, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto’s, audiovisuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden (hierna: “Beschermde Werken”), volledig en exclusieve eigendom van de Dienstverlener, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant.

18.2 Werkwijzen, adviezen, e.d. die bij een Opdracht door de Dienstverlener worden gebruikt, alsook eigen boeken die door de Dienstverlener zijn geleverd, zijn te beschouwen als Beschermde Werken.

18.3 Het is de Klant niet toegestaan om Beschermde Werken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Dienstverlener te kopiëren, ter beschikking te stellen aan derden of anderszins te verspreiden of op enige andere wijze te bezwaren.

18.4 De Dienstverlener/Verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de dag der volledige betaling. Bij niet-betaling heeft de Dienstverlener/Verkoper het recht de reeds afgeleverde goederen bij de Klant terug te halen. De Klant dient daar toe medewerking te verlenen.

18.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht de Dienstverlener zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te brengen.

18.6 De Klant verplicht zich er toe optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimale bruikbare staat terug te geven aan de Dienstverlener. In geval van beschadiging toegebracht door de Klant zal de Dienstverlener deze verhalen op de Klant.

18.7 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

18.8 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit Artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe.

Artikel 19. Geheimhouding en GDPR

19.1 Elk van de Partijen en eventuele door Dienstverlener/Verkoper in het kader van de Overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de Overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan de Partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen. Dit houdt in dat, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Consument of de Opdrachtgever, geen vertrouwelijke informatie met betrekking tot de privésfeer van de Consument of van de bedrijfsgeheimen van de Opdrachtgever in verband met eender welk bedrijfsfacet mag worden gebruikt, verspreidt of overgebracht naar enig andere derde, of vertrouwelijke informatie met betrekking tot de privésfeer van de Consument tenzij:

  • In de correcte uitvoering van de dienstverlening;
  • Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege de Dienstverlener/Verkoper;
  • Het informatie betreft die de Dienstverlener/Verkoper verplicht is mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen zijn uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie;
  • Het informatie betreft die de Dienstverlener/Verkoper verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege;
  • De Dienstverlener/Verkoper deze informatie dient mee te delen in het kader van zijn verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

19.2 Indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, de Dienstverlener gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen, en de Klant zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19.3 De Dienstverlener erkent het belang dat de Klant hecht aan deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tegenover de klant tijdens de duur van de Overeenkomst geldt als een ernstige fout in de zin van Artikel 9.3 voormeld.

19.4 De Dienstverlener verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventuele aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met de Klant is afgesproken en enkel in het kader van de onderhavige Overeenkomst. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

19.5 De verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Dienstverlener. De Dienstverlener heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor de Klant verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

19.6 Indien door de Dienstverlener gebruik zal worden gemaakt van andere (sub)verwerkers, bijvoorbeeld als deze (sub)verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken, zal de Dienstverlener de verplichtingen uit deze Overeenkomst aan deze(sub)verwerker opleggen en hem of haar en volledig instrueren over de omgang met de persoonsgegevens en de van de Klant verkregen instructies. De verwerking vindt in dit geval eveneens plaats onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

19.7 Voor zover mogelijk verleent de Dienstverlener bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). De Dienstverlener zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan de Klant doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.

19.8 De Dienstverlener neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. De Dienstverlener heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.

19.9 De Klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart de Dienstverlener voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van de Dienstverlener.

19.10 Na afloop van de Overeenkomst draagt de Dienstverlener binnen 4 weken, naar gelang de keuze van de Klant, zorg voor het terugbezorgen aan de Klant of het wissen van alle Persoonsgegevens. De Dienstverlener verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

19.11 Indien er sprake is van een Datalek stelt de Dienstverlener, de Klant, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording daarvan op de hoogte. De Dienstverlener voorziet de Klant daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van de Klant. De Dienstverlener wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

Artikel 20. Klachtenprocedure en toepasselijk recht

20.1 We hopen natuurlijk dat je als klant 100% tevreden bent van onze producten, diensten, verrichte werkzaamheden of facturatie. Als je toch klachten zou hebben dan kan je contact opnemen met de Dienstverlener/Verkoper op het e-mailadres: support@startersacademie.be. De Klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Dienstverlener/Verkoper in staat in adequaat te reageren. De Dienstverlener/Verkoper zal er alles aan doen om je klacht binnen de 7 kalenderdagen te behandelen.

20.2 Indien de Klant tijdig reageert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op en de Klant blijft in dat geval ook gehouden tot betaling. Wanneer een klacht laattijdig gemeld wordt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

20.3 Als blijkt dat een klacht gegrond is en tijdig is medegedeeld, heeft de Klant de keuze tussen aanpassing van de in de rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Opdracht tegen terugbetaling naar evenredigheid van een door de Klant betaalde vergoeding.

20.4 Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische Recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische Rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Boek VI van het Belgische Wetboek Economisch Recht. 

20.5 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

20.6 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

20.7 Indien een bepaling of een voorwaarden van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt geacht, dan zal deze voorwaarde of bepaling de andere voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst of de Overeenkomst in haar geheel niet beïnvloeden en deze voorwaarde of bepaling zal dusdanig geherformuleerd worden dat zij afdwingbaar wordt met gelijkaardig effect.

Artikel 21. Contactgegevens

Mocht u problemen, vragen of suggesties hebben, neem dan zeker contact op met de Dienstverlener/Verkoper. Door de constante ontwikkeling van het internet zien wij ons verplicht om nu en dan onze privacyverklaring aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om wanneer nodig wijzigingen aan te brengen.

Business Tiger
Stefanie Deprez, Online Business Expert & Starterscoach – Trainer
BTW BE 0550.536.465

Rumbeeksesteenweg 30 bus 21,
8800 Roeselare